125 Joer Hesper Musek (2024)

125 Joer Hesper Musek:  a very special anniversary concert !

2024 feiert d'Harmonie Municipale Hesperange, déi 1899 gegrënnt gouf, hiren 125. Gebuertsdag. D'Concerten den 8. an 9. Juni am Celo dierften den Héichpunkt vun de Feierlechkeeten ginn. Séchert Iech elo schon Är Entréesticketen!

«The name is Bond, a special anniversary Concert» ass en Arrangement fir sinfonesche Blosorchester, an deem de Steve Boehm an de Patrick Kim Wilhelm Melodien aus den James Bond Filmer eegens fir d'125-Joer-Feierlechkeeten vun der Harmonie Municipale Hesperange arrangéiert hunn. Zesumme mat enger eenzegaarteger Band an de Sänger\-innen Fernanda Stange, Irina Holzinger-Mersch a Serge Schonckert, wäert Iech d'Hesper Musek, ënnert der Directioun vum Romain Zante, an d'Welt vum Geheimagent 007 entféieren.

«We have all the time in the world», «Live and let die», «Goldeneye», «Diamonds are forever», «Skyfall», «You only live twice», sinn nëmmen e puer vun de Filmer, deenen hir Haaptthemen an dësem Arrangement verschafft sinn. 

Säitdeem bekannt ass, dass d'Hesper Musek hiren 125. Gebuertsdag grouss feiere wäert, léisst dëse Projet d'Komponisten net méi lass. Ween de Steve Boehm kennt, dee wees, dass seng Kompositiounen net nëmme seng Nolauschterer begeeschteren, mee dass och d'Musikant/-innen sech esou begeeschtere loossen, dass den Ënnerscheed zu enger professioneller Opféierung sou gut wéi verschwënnt. Sou entstinn musikalesch Expeditiounen, déi beandrockend vill Enthusiasmus, Musikalitéit, Know-How, souwéi en ausgeprägte Sënn fir opreegend a wierkungsvoll Kläng enthaalen.

Sécherlech wäert d'Uropféierung vun dësem Wierk den 8. an 9. Juni 2024 den absoluten Highlight vun de Feierlechkeeten duerstellen. E grandiose Spektakel, mat enger sophistikéierter Technik vun der Firma Sound-Delight, wäert d'Nolauschterer am Concertssall „CELO" zu Hesper begeeschteren an zum Staune bréngen. Nom Concert erwaart Iech Casino-Flair mat Cocktails an thailännesche Spezialitéiten: kommt am James-Bond-Outfit a gewannt Äre Foto-Shooting am James Bond Style.

-----

125 Joer Hesper Musek:  a very special anniversary concert !

En 2024, l'Harmonie Municipale Hesperange, fondée en 1899, fêtera son 125e anniversaire. Les concerts des 8 et 9 juin au Celo devraient être le grand moment des festivités. Réservez dès maintenant vos billets !

"The name is Bond, a special anniversary Concert" est un arrangement pour harmonies dans lequel Steve Boehm et Patrick Kim Wilhelm ont arrangé des mélodies des films de James Bond, spécialement pour les célébrations du 125e anniversaire de l'Harmonie Municipale Hesperange. Accompagné d'un orchestre unique et des chanteurs Fernanda Stange, Irina Holzinger-Mersch et Serge Schonckert, l'Harmonie municipale d'Hesperange, sous la direction de Romain Zante, vous emportera dans l'univers de l'agent secret 007.

"We have all the time in the world", "Live and let die", "Goldeneye", "Diamonds are forever", "Skyfall", "You only live twice", ne sont que quelques-uns des films dont les thèmes principaux, connus dans le monde entier, sont repris dans cet arrangement.

Depuis que l'on sait que la Hesper Musek va fêter son 125e anniversaire en grande pompe, ce projet ne lâche plus les compositeurs. Ceux qui connaissent Steve Boehm savent que ses compositions ne séduisent pas seulement son public, mais que les musiciens se laissent également emporter par son enthousiasme, à tel point que la différence avec une performance professionnelle devient tout simplement insignifiante. C'est ainsi que naissent des expéditions musicales qui contiennent beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de musicalité, beaucoup de savoir-faire ainsi qu'un sens prononcé pour des sons excitants et efficaces.

Un merveilleux spectacle, avec la technologie sophistiquée de Sound-Delight, captivera et émerveillera le public dans la salle de concert "CELO" à Hesperange. Après les concerts,

l'ambiance casino vous attend avec des cocktails et des spécialités thaïlandaises : venez en tenue de James Bond et gagnez votre séance photo façon James Bond.

-----

125 Joer Hesper Musek:  a very special anniversary concert !

In 2024, the Harmonie Municipale Hesperange, founded in 1899, will celebrate its 125th anniversary. The concerts on 8 and 9 June at the Celo will be the highlight of the celebrations. Get your tickets now!

"The name is Bond, a special anniversary Concert" is an arrangement for symphonic wind orchestra in which Steve Boehm and Patrick Kim Wilhelm have arranged melodies from James Bond films especially for the celebrations. Together with a unique band and the singers Fernanda Stange, Irina Holzinger-Mersch and Serge Schonckert, the Hesper Musek under the direction of Romain Zante will transport you into the world of secret agent 007.

"We have all the time in the world", "Live and let die", "Goldeneye", "Diamonds are forever", "Skyfall", "You only live twice", are just some of the films whose world-famous main themes are used in this arrangement.

Ever since it was announced that Hesper Musek would be celebrating its 125th anniversary, the composers have not let go of this project. Anyone who knows Steve Boehm knows that his compositions not only inspire his audience, but that the musicians are also so enthusiastic that the difference to a professional performance virtually disappears. This results in musical expeditions that contain an impressive amount of enthusiasm, musicality, expertise and a keen sense for exciting and effective sounds.

The premiere of this musical composition on 8 and 9 June 2024 will certainly be the absolute highlight of the celebrations. A grandiose spectacle, with sophisticated technology from Sound-Delight, will mesmerise and amaze the audience in the "CELO" concert hall in Hesperingen. After the concerts, you can expect casino flair with cocktails and Thai specialities: come in your James Bond outfit and win your James Bond-style photo shoot.